Διαφάνεια και Υπευθυνότητα

Η DIMOPOULOS FOUNDATION INVESTMENT GROUP S.A. υιοθετεί τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης, μέσω ενός συστήματος κανόνων, διαδικασιών και ορθών πρακτικών εταιρικής διοίκησης και ελέγχου. Οι πολιτικές μας έχουν ως στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των μετόχων μας και των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων μερών, με υψηλό αίσθημα ευθύνης στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, αποτελεσματικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους, κατάλληλη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, διαφανή και επαρκή λογιστικό έλεγχο και έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο.
Οι πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχουμε θεσπίσει αντικατοπτρίζουν τη σταθερή μας προσήλωση στους κανόνες ηθικής, δεοντολογίας και ευθύνης, ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της εταιρείας όσο και των συμμετεχόντων μερών σε βάθος χρόνου.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

logo mentirpharm logo marciogroup logo propobos logo smarties